Corona en gewasbescherming

3 februari 2021


Stand van zaken Corona


•           Zorg voor veiligheid en gezondheid
•           Zorg voor innovatie 

Nefyto en de Nefyto-deelnemers vinden kennisoverdracht over het verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen belangrijk en streven er daarom naar om, binnen de kaders van de landelijke coronamaatregelen, de informatievoorziening naar adviseurs en telers zoveel mogelijk te continueren via bijvoorbeekd de digitale media.

In verband met de aangescherpte corona-maatregelen kunnen tot en met tenminste 2 maart bezoeken aan proefvelden en demo’s, alsook lezingen in groepen geen doorgang vinden: thuiswerken is de norm en de groepsgrootte dient beperkt te blijven tot 2. Op 23 februari a.s. beoordeelt het kabinet welke maatregelen vanaf 2 maart nodig zijn.

Zie ook de corona-regels voor binnen en buiten, zoals die door de overheid zijn vastgesteld.

De inmiddels verouderde handreikingen, die Nefyto had opgesteld voor bezoeken van proefvelden en demo’s, alsmede voor technische lezingen zijn momenteel niet meer van kracht.

24 maart 2020


Beschikbaarheid gewasbeschermingsmiddelen

Voldoende en veilig voedsel is ook ten tijde van de COVID-19-uitbraak van groot belang. Nefyto en de aangesloten bedrijven zetten zich volledig in om telers ook in deze tijd te kunnen voorzien van gewasbeschermingsmiddelen zodat de voedselproductie door kan gaan.

Nefyto staat in nauw contact met de land- en tuinbouworganisaties, distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen en ministeries. Hoewel de gewasbeschermingsmiddelensector niet expliciet is benoemd op de lijst met cruciale processen en vitale beroepsgroepen, is duidelijk dat de agro-toelevering hieronder valt.  De noodzaak voor de land- en tuinbouw om te kunnen beschikken over gewasbeschermingsmiddelen is bij alle partijen goed in beeld.

Nefyto heeft op 20 maart 2020 een brief aan Minister Schouten verzonden om er op aan te dringen dat – ongeacht welke maatregelen de komende tijd nog worden genomen – de invoer, transport en distributie van gewasbeschermingsmiddelen doorgang moet kunnen vinden. In de verschillende Europese lidstaten wordt op dit moment hard gewerkt om het transport van goederen ongehinderd in stand te houden. Op dit moment zijn er geen indicaties over een stagnerende aanvoer van gewasbeschermingsmiddelen. 
Uiteraard heeft de gezondheid van onze samenleving de hoogste prioriteit en wij wensen u veel gezondheid en sterkte toe in deze onzekere tijd. 

Klik hier voor de pdf.

24 maart 2020