Nieuw

Product Stewardship in de praktijk: doppenspoeler voorkomt emissie
Nefyto-deelnemer Bayer CropScience heeft een doppenspoeler ontwikkeld en geïntroduceerd. De doppenspoeler voorkomt onbedoelde puntemissie van het restant gewasbeschermingsmiddel dat aan de binnenkant van de dop zit. Bayer CropScience stelt de doppenspoeler gratis beschikbaar aan eindgebruikers.
Nefyto bulletin 2014-1
In het eerste nummer van 2014 wordt aandacht besteed aan de zonale procedure: met de inwerkingtreding van Verordening 1107/2009 in 2011 heeft de zonale procedure zijn intrede gedaan. Deze is bedoeld om het toelatingsproces van een gewasbeschermingsmiddel te verkorten en om dubbel werk te voorkomen. In de praktijk valt dit tot nu toe tegen, het werkt nog niet soepel. Verder een interview met Henk Heinhuis directeur van de Stichting Veldleeuwerik over verduurzaming van de voedselproductie. En in de rubriek "Gewasbescherming Mensenwerk"een interview met Olaf van Campen van (nu nog) Makhteshim-Agan.
Product Stewardship in de praktijk: milieu-advies op maat
Nefyto-deelnemer Bayer CropScience heeft op al haar etiketten extra tekst opgenomen, waarin zij eindgebruikers adviseert over het voorkomen van emissie bij het stallen en schoonmaken van de spuitmachine.
De gewasbeschermingsmiddelenindustrie is onderdeel van de oplossing
In de afgelopen periode is het belang van de land- en tuinbouw in Nederland en de positieve bijdrage aan de economie veelvuldig in het nieuws geweest. De plantaardige sector levert aan dit succes een grote bijdrage. Binnen de verschillende teeltsystemen is gewasbescherming een belangrijk instrument om enerzijds ziekten, plagen en onkruiden te beheersen en anderzijds een kwalitatief en kwantitatief goede oogst te realiseren.
Nefyto heeft 10 punten benoemd om te laten zien welke inspanningen worden gedaan voor de innovatie van gewasbeschermingsmiddelen en een veilige, duurzame toepassing daarvan.
Genuanceerd advies Gezondheidsraad over gewasbescherming en omwonenden
Recent heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht over gewasbescherming en omwonenden. De Raad stelt dat er enige aanwijzingen zijn (vooral uit buitenlands onderzoek) dat omwonenden gezondheidsrisico’s kunnen lopen door het gebruik van de middelen. De onderzoekscommissie van de Gezondheidsraad ziet er voldoende reden in voor een blootstellingsonderzoek in Nederland.
 
De gewasbeschermingsmiddelenindustrie industrie vindt het van het grootste belang en spant zich tot het uiterste in om te zorgen dat haar producten veilig kunnen worden toegepast. Voor de veiligheid van mens, dier en milieu en dus ook van de omwonenden. Nefyto staat positief ten opzichte van het blootstellingsonderzoek en stelt haar expertise daar uiteraard beschikbaar.
Gewasbescherming en omwonenden “Een goede buur is beter …”
Bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen is het belangrijk om te communiceren met omwonenden, deze te informeren en naar hen te luisteren.
Verdergaande emissiereductie voorwaarde voor bijdrage Nefyto aan Fonds Kleine Toepassingen
Een verdere reductie van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater is nodig om de normoverschrijdingen te voorkomen en een effectief middelenpakket te behouden. Alleen als LTO Nederland en de telers bereid zijn zich concreet en overtuigend in te zetten voor een ambitieuze implementatie van emissiereducerende maatregelen, is Nefyto bereid co-financiering van het Fonds Kleine Toepassingen te overwegen.

Raadpleeg het archief voor meer nieuwsberichten.


Nefyto is de brancheorganisatie van de gewasbeschermings-middelenindustrie in Nederland. 


Klik op het logo 


Klik hier
 


Nefyto Intranet